สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

นางพจนารถ เกื้อสกุล
นางพจนารถ เกื้อสกุลหัวหน้าสำนักงานคณบดี
Mrs.Potjanart kuesakul
potjanart.u@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6221
นางประภารัตน์ ศุภมงคล
นางประภารัตน์ ศุภมงคลหัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
นางอังคณา พัฒนไพบูลย์
นางอังคณา พัฒนไพบูลย์หัวหน้าหน่วยสารบรรณและธุรการ
Mrs.Angkhana​ Pattanaphiboon
aungkhana.p@kmutnb.th
Tel: 6218
นางปทิตตา บรรณะทอง
นางปทิตตา บรรณะทองหัวหน้าหน่วยแนะแนวและกิจการนักศึกษา
นางสาวจรินรัตน์ รัมโพช
นางสาวจรินรัตน์ รัมโพชหัวหน้าหน่วยประชุมและพิธีการ
นายพงศ์กริช บุตรดี
นายพงศ์กริช บุตรดีหัวหน้าหน่วยอาคารและยานพาหนะ
Mr.Pongkris Buttrdee
ta-tong2016@hotmail.com
tel: 6219
นางสาวอสมาภรณ์ มั่นคง
นางสาวอสมาภรณ์ มั่นคงหัวหน่วยคลัง
Ms.Asamaporn Mankong
asamaporn.m@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6230
นางดารารัตน์ สงฆรักษ์
นางดารารัตน์ สงฆรักษ์หัวหน้าหน่วยพัสดุ
นางวันวิสา เกิดปั้น
นางวันวิสา เกิดปั้นหัวหน้าหน่วยพัฒนาวิชาการ
Mrs.Wanwisar Kerdpan
wanwisar.k@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6243
นางอรวรรณ หงษ์ทอง
นางอรวรรณ หงษ์ทองหัวหน้าหน่วยแผนและงบประมาณ
นางสาวยุวดี  จะแจ้ง
นางสาวยุวดี จะแจ้งหัวหน้าหน่วยวิจัย
Ms.Yuwadee Jajang
Yuwadee.j@cit.kmutnb.ac.th
Tel:6249
นางสาวอำพร วงษา
นางสาวอำพร วงษาหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
Miss Amporn Wongsa
amporn.w@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6247
นายกิตติศักดิ์ รักโคตร
นายกิตติศักดิ์ รักโคตรหัวหน้าหน่วยสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Mr.Kittisak Rakkhot
kittisak.r@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6229