หน่วยการเจ้าหน้าที่

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางประภารัตน์ ศุภมงคล
นางประภารัตน์ ศุภมงคลหัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
นางสาวอัจฉรา ลีสุวรรณ
นางสาวอัจฉรา ลีสุวรรณ
นางสุดารัตน์ นิรารักษ์
นางสุดารัตน์ นิรารักษ์บุคลากร
Mrs.Sudarat Nirarak
sudarat.n@cit.kmutnb.ac.th
Tel.3216
นางสาวมณิวรรณ สร้อยทอง
นางสาวมณิวรรณ สร้อยทอง
นางสาวปาริชาติ ยำพวา
นางสาวปาริชาติ ยำพวาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Miss. Parichat Yamphawa
parichat.y@cit.kmutnb.ac.th
Tel. 6213