หน่วยพัสดุ

หน่วยพัสดุ

นางดารารัตน์ สงฆรักษ์
นางดารารัตน์ สงฆรักษ์หัวหน้าหน่วยพัสดุ
นางภัทรวรินทร์ แก้วอำภา
นางภัทรวรินทร์ แก้วอำภา
นางศรินทิพย์ งามถิ่น
นางศรินทิพย์ งามถิ่นนักวิชาการพัสดุ
Mrs.Sarinthip Ngamthin
sarinthip.n@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6224
นายประวิทย์ จีนสูงเนิน
นายประวิทย์ จีนสูงเนินนักวิชาการพัสดุ
Mr.Prawit Jeensoongnern
prawit.j@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6220
นางสาวสุภาวดี เขียวชอุ่ม
นางสาวสุภาวดี เขียวชอุ่มนักวิชาการพัสดุ
Miss Supawadee Kheawcha-um
supawadee.k@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6226
นางสาววรารัตน์ อิ่มน้อย
นางสาววรารัตน์ อิ่มน้อย