วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

       หลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตลอดจน ยกระดับการศึกษาของประชาชน ที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นไป

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาคการศึกษาที่ 1: กรกฎาคม – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2: ธันวาคม – มีนาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  25,000 บาท /ภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรอุตสาหการในโรงงานอุตสาหกรรม
  • วิศวกรการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  • วิศวกรด้านโลจิสติกส์
  • วิศวกรด้านออกแบบ
  • วิศวกรฝ่ายขาย

สถานที่ติดต่อ

ภาคเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 5 อาคาร 42

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://inet.cit.kmutnb.ac.th

02 – 555 – 2000 ext 6523

https://www.facebook.com/TechnoInet

Inet-cit@cit.kmutnb.ac.th