สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (ต่อเนื่อง 2- 3 ปี)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (ต่อเนื่อง) เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตนักเทคโนโลยีเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ที่มีความรู้ความสามารถเป็นมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อสังคม สามารถบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับคุณธรรมและสังคมได้ และเน้นการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้จริงและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูง ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2- 3 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา หรือประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาช่างกลเกษตร หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตร

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               15  หน่วยกิต

   ก.กลุ่มวิชาภาษา                                     6  หน่วยกิต

   ข.  กลุ่มวิชาบูรณาการ                               3  หน่วยกิต

   ค.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์            3  หน่วยกิต

   ง.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             3  หน่วยกิต

2.   หมวดวิชาเฉพาะ                                   64 หน่วยกิต

      2.1  กลุ่มวิชาแกน                               30 หน่วยกิต

      2.2  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะแขนง

     –  แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต์  30  หน่วยกิต

     –  แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน                     30  หน่วยกิต

3.   หมวดวิชาเลือกเสรี                                   6  หน่วยกิต

                                         รวม            85  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  25,000 บาท /ภาคการศึกษา

ELO 1 (S) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีในการทำงานด้านการจัดการอุตสาหกรรมยานยนต์และด้านเทคโนโลยีพลังงานได้
ELO 2 (S) มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการอุตสาหกรรมยานยนต์และด้านเทคโนโลยีพลังงานได้
ELO 3 (S) มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมด้านการจัดการอุตสาหกรรมยานยนต์และด้านเทคโนโลยีพลังงาน
ELO 4 (G) มีความสามารถในการสื่อสาร การวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ELO 5 (G) มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต์
  • ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านเทคโนโลยีพลังงาน
  • พนักงานในส่วนรัฐวิสาหกิจและรัฐบาล
  • นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
  • ผู้ตรวจสอบ ด้านพลังงาน

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ชั้น 2 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://powereng.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6427