หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                                      สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี เทียบโอน จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

  • นักศึกษาต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือวัดหรือคอมพิวเตอร์หรือโทรคมนาคมหรือเทียบเท่าตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร

1.จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       126  หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                      15  หน่วยกิต

ก)      กลุ่มวิชาภาษา                                                                          6  หน่วยกิต

ข)      กลุ่มวิชาบูรณาการ                                                                     3  หน่วยกิต

ค)      กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                               3  หน่วยกิต

ง)       กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                3  หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                                          105  หน่วยกิต

ก)      กลุ่มวิชาแกน                                                                          32  หน่วยกิต

– วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                              17  หน่วยกิต

– วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                                                                    15  หน่วยกิต

ข)      กลุ่มวิชาชีพ                                                                             73  หน่วยกิต

– วิชาบังคับเฉพาะแขนง                                                                        61  หน่วยกิต

   – แขนงวิชาโทรคมนาคม

   – แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

   – แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

   – แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์

– วิชาเลือกเฉพาะแขนง                                                                        12  หน่วยกิต

   – แขนงวิชาโทรคมนาคม

   – แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

   – แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

   – แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์

ค)       กลุ่มวิชาฝึกงาน                                                                         240  ชั่วโมง

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                           6  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  25,000 บาท /ภาคการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ELO 1 (S) สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพื้นฐานด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
ELO 2 (S) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และปลอดภัย
ELO 3 (G) สามารถปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ELO 4 (G) สามารถสืบค้น เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (Broadcast)
ELO B.1 (S) สามารถออกแบบและผลิตสื่อในงานกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ โดยเลือกใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางได้อย่างเหมาะสม
ELO B.2 (S) สามารถควบคุมการดำเนินงานในสถานีกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ตามมาตรฐานสากล
ELO B.3 (S) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการติดตั้ง แก้ไข และ ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบการกระจายสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์
ELO B.4 (S) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมกับงานด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ได้
ELO B.5 (S) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการติดตั้ง แก้ไข และตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบแสง สี เสียง และเวทีตามมาตรฐานสากล
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (Computer)
ELO C.1 (S) สามารถออกแบบ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อการประยุกต์ใช้ระบบฝังตัวในการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ELO C.2 (S) สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ โครงสร้างข้อมูล อัลกอริธึม และเทคนิคทางด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหางานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
ELO C.3 (S) สามารถออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เว็บแอปพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูล ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างมีมาตรฐานสากล
ELO C.4 (S) สามารถออกแบบระบบเครือข่าย และรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายได้ตามมาตรฐานสากล
แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม (Instrumentation and control)
ELO I.1 (S) สามารถเลือกและมีทักษะการใช้งานเครื่องมือวัดและควบคุมในภาคอุตสาหกรรมและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
ELO I.2 (S) สามารถเลือกและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับงานควบคุมในภาคอุตสาหกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องได้
ELO I.3 (S) สามารถเลือกและใช้งานตัวควบคุม อุปกรณ์ขับเคลื่อน อุปกรณ์หรือวงจรเชื่อมต่อ และระบบบัสในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
ELO I.4 (S) สามารถออกแบบและปรับจูนระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานได้
ELO I.5 (S) คำนวณ วิเคราะห์และอธิบายระบบควบคุมพื้นฐานได้
แขนงวิชาโทรคมนาคม (Telecommunication)
ELO T.1 (S) สามารถใช้ความรู้และทักษะต่างๆ ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติของระบบการสื่อสารแอนะล็อกและดิจิทัลและระบบเครือข่ายการสื่อสาร
ELO T.2 (S) สามารถออกแบบระบบรับ-ส่งสัญญาณความถี่วิทยุโดยใช้ความรู้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ELO T.3 (S) สามารถออกแบบและวิเคราะห์ระบบสื่อสาร โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ELO T.4 (S) สามารถออกแบบและพัฒนาระบบอัจฉริยะร่วมกับงานด้านโทรคมนาคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรควบคุมและการวัดอัตโนมัติ
  • วิศวกรโสตทัศนูปกรณ์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรคอมพิวเตอร์
  • ผู้ช่วยวิจัย
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชนด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • ผู้ประกอบการ
  • บุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://elec.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6333

https://www.facebook.com/eleccit

nucharinh@cit.kmutnb.ac.th