การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

?การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564?

**โปรดทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 3 ส่วน**

1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ “คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”  ปีการศึกษา 2564

Link  ? https://forms.gle/kQsjMqVayZrznnxGA

2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของ “คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ” วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564

Link ?  https://forms.gle/cYgp31Z5wWQYuNCU8

3. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ “สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ปีการศึกษา 2564

Link ?  https://forms.gle/AeDriG7bnJGkRQEK6

ขอขอบพระคุณมากค่ะ?