KM-CIT

Home/KM-CIT
18 กันยายน 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลสุขภาพใจนักศึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร ”

2023-09-18T17:57:58+07:0018 ก.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

10 มิถุนายน 2023

มจพ. จัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “มจพ. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน”

2023-06-10T13:00:36+07:0010 มิ.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

7 มิถุนายน 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร

2023-06-07T17:11:28+07:0007 มิ.ย. 2023|Categories: KM-CIT, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 เมษายน 2023

โครงการ “การแบ่งปันประสบการณ์ การจัดทำรายงานการบริหารงานเพื่อ การประกันคุณภาพ สำหรับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์”

2023-04-27T15:47:05+07:0027 เม.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

1 เมษายน 2023

โครงการอบรม เรื่อง การจัดการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

2023-04-04T13:26:29+07:0001 เม.ย. 2023|Categories: KM-CIT, News, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

3 มีนาคม 2023

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการ CIT KM Showcase 2023 : knowledge showing and sharing

2023-03-10T10:24:52+07:0003 มี.ค. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

15 มิถุนายน 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร “

2022-06-16T09:25:47+07:0015 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

15 มิถุนายน 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมทักษะการเขียนบทความวิชาการของอาจารย์จากโครงงานนักศึกษา”

2022-07-04T12:35:12+07:0015 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, ข่าวคณะ|

13 มิถุนายน 2022

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องาน “ผลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์”

2022-06-13T12:08:16+07:0013 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

Load More Posts
Go to Top