การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563
**โปรดทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 3 ส่วน**
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ “คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”  ปีการศึกษา 2563
 —————————————————————————
2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของ “คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ” วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563
 —————————————————————————

3. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ “สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ปีการศึกษา 2563

Link ?https://forms.gle/HJaDT3gZwtYLTxrM7

—————————————————————————-