การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564
โปรดเลือกระดับการศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาอยู่
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
ลิงค์ https://forms.gle/X13WVKvPhTpBBEu88
– ระดับปริญญาตรี
ลิงค์ https://forms.gle/4a5zdJeuHZtTz6736
– ระดับบัณฑิตศึกษา
ลิงค์ https://forms.gle/RBvSR1WmVJsbLscM9