วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับวิทยาลัยตามแผนงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โดยมีรายนามคณะกรรมการดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ ประธานกรรมการ
    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ หนูทอง กรรมการ
    (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.มนฤดี ผ่องอักษร กรรมการ
  2. นางจิตติมา สุวรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

รายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2562