การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 ชั้น 3 และได้เดินเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยมีรายนามคณะกรรมการดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น สระแก้ว
ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
2.อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์
กรรมการ
(มหาวิทยาลัยบูรพา)
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี
กรรมการ
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.)
4.นางจิตติมา สุวรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
(สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.)