โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอนบรรยาย เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศในการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.ชูพันธุ์ รัตนโภคา