ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที 8 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม