กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องาน “ผลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์”

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เสนอผลงานองค์ความรู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องาน “ผลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์” โดยนำเสนอผลงานองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO จำนวน 1 เรื่อง ในชื่อเรื่อง การตรวจวัตถุจากกล้องโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นองค์ความรู้ในด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านบริการวิชาการ จัดทำขึ้นโดย อาจารย์ ดร.วัยอาจ สายคง และยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster จำนวน 1 เรื่อง ในชื่อเรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย เป็นองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ จัดทำขึ้นโดย นางสาวอำพร วงษา
ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วัยอาจ สายคง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote ประเภทการถ่ายทอดความรู้ผ่าน Clip VDO ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านบริการวิชาการ ในกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ของ มจพ. ในรูปแบบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 10 มิถุนายน 2565

การตรวจวัตถุจากกล้องโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
เป็นองค์ความรู้ในด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านบริการวิชาการ
จัดทำขึ้นโดย อาจารย์ ดร.วัยอาจ สายคง

ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย
เป็นองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ
จัดทำขึ้นโดย นางสาวอำพร วงษา