กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเบิกค่าสอนอย่างไร ? ให้ถูกต้อง ถูกใจ by สุภาภรณ์”

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเบิกค่าสอนอย่างไร ? ให้ถูกต้อง ถูกใจ by สุภาภรณ์” บรรยายโดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เหรียญประดับ รองคณบดีฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายค่าสอนมือใหม่ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการอย่างถูกต้องและชัดเจน