ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในงานประกวดผลงานสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ ประจำปี2565 ในกลุ่มนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในงานประกวดผลงานสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ ประจำปี2565 ในกลุ่มนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ
นายธีธัช สวยสวัสดิ์

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

รองชนะเลิศอันดับ1
นางสาวภัทรานิษฐ์ ธีระโกศล และนายณัฐดนัย ศรีธัญญา

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

โดยผู้ที่ได้คัดเลือกลำดับ 1 จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปประกวดระดับเครือข่ายต่อไป

รางวัลชนะเลิศ
นายธีธัช สวยสวัสดิ์

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

รองชนะเลิศอันดับ1
นางสาวภัทรานิษฐ์ ธีระโกศล และนายณัฐดนัย ศรีธัญญา

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์