ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565