ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เหรียญประดับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เหรียญประดับ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564