ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565