ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ทัศคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ทัศคร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565