ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นพพร สุทธิวงศ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นพพร สุทธิวงศ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565