ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อินทวดี จันทร์ทักษิโณภาส

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อินทวดี จันทร์ทักษิโณภาส สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565