ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565