ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อัครพล สนทมิโน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อัครพล สนทมิโน สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564