ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.โกศล ชัยเจริญอุดมรุ่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.โกศล ชัยเจริญอุดมรุ่ง สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565