ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สารพล ฐิติพัฒนพงศ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สารพล ฐิติพัฒนพงศ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565