คณบดีร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ปี 2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
Bochum University of Applied Sciences, Germany 1 คน ตั้งแต่ 1 เมษายน 65 – 30 กันยายน 65,
CESI Ecole d’Ingenieurs, France 1 คน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 65 – 30 กันยายน 65,
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 65 – 31 สิงหาคม 65 และจากโครงการ ISTE ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 65 – 31 สิงหาคม 65
นอกจากนี้ ยังได้รับการต้อนรับจาก อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์