คณบดี วทอ. พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยรอบปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยรอบปีการศึกษา 2564 เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 ชั้น 3 โดยมีคณะกรรมการประเมินและฝ่ายเลขานุการทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่
1.รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษาและงานสวัสดิการ มจพ.
3.รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ อ่ำชิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
4.นางสาวอรสา ศิริราช
เลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
5.นางสาวอำพร วงษา
เลขานุการ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.