คณบดี วทอ. ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Anand International College of Engineering, Rajasthan Technical University

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมกับรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ร่วมต้อนรับ Mr.Priyanshu Saini และ Mr.Rohit Kumar Mahawar นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Anand International College of Engineering, Rajasthan Technical University, Kota, India เข้าฝึกงาน ณ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565