คณบดี วทอ. มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหากรรม ได้มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ทั้งหมด 7 คน จาก Universitas Negeri Surabaya, Indonesia จำนวน 5 คน และจาก Anand International College of Engineering, Rajasthan Technical University, Kota, India จำนวน 2 คน