เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ดร. พินิจ  จารุสมบัติ ที่ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ดร. วิฑูรย์  สิมะโชคดี ที่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ และ Professor Dr. Heinrich Köster ที่ได้รับปริญญาปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในงาน “วันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน” ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการแสดงและมีผู้มาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก