เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด โครงการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (มหาวิทยาลัยสีเขียว) (CIT GREEN DAY) ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 42  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสียชุมชนบริเวณคลองบางเขนใหม่ให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 150 ต้น โดยใช้ประโยชน์จากน้ำที่ได้รับการบำบัดใช้ในการรดน้ำต้นไม้