คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมกับรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมยินดีต้อนรับ Mr. Mustafa Emir นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bochum University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเข้าฝึกงานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565