ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือโทร. 0-2587-9181