โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย บรรยาย เรื่อง ทำอย่างไรให้ผลงานวิจัยนำไปสู่การ Citation โดย ผศ.ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร