ประกาศรับสมัครนักศึกษา เสนอชื่อเป็นผู้รับทุน สาขาวิชาละ 2 ทุน  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2562

หากสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อรับทุนดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ www.eef.or.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบารรับสมัครขอรับทุน โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และส่งใบสมัครขอรับทุน ที่งานกิจการนักศึกาา อาคาร 63 ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 6-20 ธันวาคม 2562