นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2565

???ประกาศ
นักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2565
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ได้ที่ https://grade.icit.kmutnb.ac.th/secure/login.aspx
?หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนอาจารย์ตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้***
??หากมีปัญหาในการประเมินกรุณาติดต่อที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ หรือทางเพจ https://www.facebook.com/ICIT.KMUTNB