ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานประลองนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2555-2000 ต่อ 6219 ในวันและเวลาราชการ