ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2564

ประกาศ มจพ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน และการใช้ห้องปฏิบัติการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19