นักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2564 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

นักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2564
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
ได้ที่ https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx