ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกาศ‼️
นักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ได้ที่ลิงก์ ?https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx
?หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนอาจารย์ตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้
?หากมีปัญหาในการประเมินกรุณาติดต่อที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ หรือที่ เพจ https://www.facebook.com/ICIT.KMUTNB