ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยนำเสนอองค์ความรู้ (OPL)ในตลาดนัด Show&Share ของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
  • กิจกรรม Show และจัดบอร์ดนิทรรศการ เรื่องเตรียมการสอนอย่างไรให้เป็นที่ถูกใจนักศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ
  • กิจกรรม Share นำเสนอบนเวที เรื่องทำวิจัยอย่างไรให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดย อาจารย์ ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง