ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยนำเสนอองค์ความรู้ในกิจกรรม”KM Sharing Day 2016 for Green University” ครั้งที่ 3 ของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
  • องค์ความรู้เพื่อนำแสดงที่บอร์ดนิทรรศการ เรื่องการบริการวิชาการอย่างยั่งยืน โดย รศ.สถาพร ชาตาคม
  • องค์ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวที Show&Share นำเสนอบนเวที เรื่องแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ โดย ผศ.ดร.อำนาจ บุญลอย