ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ให้โอวาท นศ. ที่ได้รับคัดเลือกไปศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมให้โอวาทนักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกจากการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาดูงานและฝึกงานสถานศึกษาและสถานประกอบการ ณ Esslingen University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 7 คนได้แก่
1.นายกฤษณะ โภคามาศ  (ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล)
2.นายพีรวุฒิ ห้วยหงษ์ทอง  (ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล)
3.นายพาคิณ หล้าพันธ์  (ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล)
4.นางสาวศตพร เวียนเชียร  (ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
5.นางสาวพิมพ์พร นิ่มนวล  (ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
6.นายคมชาญ ชูศูนย์  (ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
7.นายญาณพัฒน์ คุณูปการ  (ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า)
ตามบันทึการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Esslingen University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้เทียบเท่ากับระดับสากล ด้วยการเพิ่มศักยภาพ การเรียนรู้ของนักศึกษา และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา จากการศึกษาดูงานในหน่วยงานและสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน จึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างการเรียนการสอนที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น เป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้กว้างขึ้นและก้าวทันวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ณ ห้องปาล์มทอง อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565