พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เค.ซี.พี แอสโซซิเอท จำกัด

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมกับ ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายกชพงษ์ มหายศนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี.พี แอสโซซิเอท จำกัด พร้อมกับ น.ส.รชยา มหายศนันทน์ ผู้จัดการทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงประสบการณ์ทางสายงานด้านวิศวกรรมให้แก่นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จึงร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย พัฒนาชิ้นส่วนซ่อมทดแทนและระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล ยานยนต์ อุปกรณ์ทางการบินและอวกาศ การเดินเรือ การขนส่งและทางทหาร ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 ชั้น 3