เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากครบกำหนดเดิม 4 ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพในระดับสากล ทั้งยังเป็นการพัฒนางานบริการวิชาการและพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม