พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายชาญชัย นุ่มใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด มีพยานร่วมพิธีลงนามคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์ อาจาร์ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง และ. นายพลอธิป คนซื่อ บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านวิชาการทักษะปฏิบัติงานในวิชาชีพตลอดจนการพัฒนาอาจารย์นักศึกษาบุคลากรให้เกิดความรู้ความชำนาญทักษะ และประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ในสถานประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ