พีธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ Universitas Negeri Surabaya

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมกฤกษ์ จันทรอัมพร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองศาตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof.Dr.Nurhasan M. Kes,Rector of Universitas Negeri Surabaya,Indonesia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการตลอดจนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยและต่อยอดโครงการกิจกรรมความร่วมมือในหลักสูตรของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ถือเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนการสอนที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและให้ก่อเกิดโครงการต่างๆ ที่ดีในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ณ ห้องปาล์มทอง อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม