วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.)

 เป็นส่วนงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อตั้งขึ้นจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันใน ปี พ.ศ. 2502  ปัจจุบันวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตช่างฝีมือ วิศวกร นักเทคโนโลยี รวมถึงนักวิจัยขั้นสูง ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบเยอรมันที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ และประสบการณ์จริงในโรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ภาควิชาทั้งหมด

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

(Department of Electrical Engineering Technology)

เป็นภาควิชาที่สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาตรีทำการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PnET) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PNT) ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบควบคุมในเครื่องจักร กระบวนการผลิต และการบำรุงรักษาทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจบริการได้ โดยการเรียนการสอนจะให้ความสำคัญทั้งเชิงทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิต คิดเป็น      ทำเป็น เน้นความรู้เฉพาะทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (MAEE) เป็นหลักที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถของผู้เรียนในหลากหลายสาขาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติจริง นอกจากนี้หลักสูตรดังกล่าวยังสอดคล้องกับวิศวกรที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมด้วย ผลลัพธ์ของหลักสูตรคือการแนะแนวทางในการสร้างทักษะด้านวิศวกรรมและทักษะการเป็นผู้นำ

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี  
(รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (ภาษาไทย)
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ช่วงเวลาเรียน
ค่าเทอม
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– (อิเล็กทรอนิกส์กำลัง)
– (ควบคุม)
ภาคปกติ 148 หน่วยกิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
จ-ศ. (09.00 – 16.00)
25,000 บาท (ประมาณ)
หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (วศ.บ.) 3 ปี (เทียบโอน)
(รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (ภาษาไทย)
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ช่วงเวลาเรียน
ค่าเทอม
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์กำลัง)
ภาคปกติ 126 หน่วยกิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
จ-ศ.
(09.00 – 16.00)
25,000 บาท (ประมาณ)
หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมบัณฑิต (อส.บ.) ต่อเนื่อง 2-3 ปี
(รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม)
สาขา
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ช่วงเวลาเรียน
ค่าเทอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2 ปี (ภาษาไทย)
ภาคปกติ 86 หน่วยกิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
จ-ศ. (08.00 – 17.00 น.)
25,000 บาท (ประมาณ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3 ปี (ภาษาไทย)
ภาคปกติ (รอบบ่าย)86 หน่วยกิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
จ-ศ. (17.00 – 21.00 น.)
ส (08.00 – 16.00 น.)
25,000 บาท (ประมาณ)
หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2 ปี
(รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม)
สาขา
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ช่วงเวลาเรียน
ค่าเทอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (ภาษาไทย)
ภาคปกติ (นอกเวลาราชการ)
36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)
จ-ศ.
(16.00 – 21.00 น.)
ส (08.00 – 16.00 น.)
19,000 บาท (ประมาณ)

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 2 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 http://electrical.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6311

 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ. Kmutnb

 eet@cit.kmutnb.ac.th

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

(Department of Mechanical Engineering Technology)

            มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางทฤษฏีและทักษะในด้านปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการนำความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่าง ๆ  มาประยุกต์เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

  • แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล  MDET(D) 
  • แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล  MDET(M)  

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (เทียบโอน)

  • แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล MDET(M)-2R 
  • แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล MDET(D)-2R  

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ต่อเนื่อง

หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม)

รายละเอียดหลักสูตร

 • กลุ่มวิชาด้านการออกแบบและการสร้างเครื่องจักรกล
 • กลุ่มวิชาด้านการออกแบบและการสร้างแม่พิมพ์
 • กลุ่มวิชาด้านแมคคาทรอนิกส์
 • กลุ่มวิชาด้านกระบวนการผลิตทางพอลิเมอร์
 • กลุ่มวิชาด้านกลศาสตร์การคำนวณ

สถานที่ติดต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล ชั้น 1 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 http://mm.cit.kmutnb.ac.th

02 – 555 – 2000 ext 6430

 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

CvET (Civil and Environmental Engineering Technology)

เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้างและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมืองเรามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนยีการก่อสร้างและศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 149 หน่วยกิต
ช่วงเวลาเรียน  จ-ศ (08.00 – 16.00 น.)  ค่าเทอม 25,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)
ช่วงเวลาเรียน  จ-ศ (08.00 – 16.00 น.) ค่าเทอม 19,000 บาท (ประมาณ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)
ช่วงเวลาเรียน ส-อา (18.00 – 21.00 น.)  ค่าเทอม 35,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 ปี

สาขาวิชาการจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)
ช่วงเวลาเรียน  จ-ศ (08.00 – 16.00 น.) ค่าเทอม 19,000 บาท (ประมาณ)

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 42

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 http://civil.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6511

 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) หรือที่รู้จักในนาม MIMB (Master of Science Program in Innovation Management for Business and Industry) ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการนวัตกรรมทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำนวัตกรรมไปสู่การพาณิชย์ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฎิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เราวางรากฐานทางทฤษฎีที่แข็งแกร่งและเสริมสร้างให้ผู้เรียนเข้าใจด้วยทำงานวิจัยในระดับมาตรฐาน และการศึกษาดูงานจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง หลักสูตรนี้ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำ เป็นนักพัฒนาที่สามารถสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 ปี

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

สาขา
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ช่วงเวลาเรียน
ค่าเทอม
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ)
ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)
จ-ศ (18.00 – 21.00 น.)
18,000 บาท
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ)
ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (สารนิพนธ์)
จ-ศ (18.00 – 21.00 น.)
18,000 บาท
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ)
ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)
ส-อา (9.00 – 16.00 น.)
35,000 บาท
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ)
ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (สารนิพนธ์)
ส-อา (9.00 – 16.00 น.)
35,000 บาท

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ชั้น 3 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 https://ascs.cit.kmutnb.ac.th

02 – 555 – 2000 ext 6611

 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 ในรูปแบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education) เปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลักสูตรออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และมีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ปี พ.ศ.2564 เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นผลิตการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ในการเลือกและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับงานด้านอุตสาหกรรมในแต่ละด้าน
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมและมีทักษะเพียงพอที่จะสามารถดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม

สถานที่ติดต่อ

ภาคเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 5 อาคาร 42

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 http://inet.cit.kmutnb.ac.th

02 – 555 – 2000 ext 6523

 

 

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 2-3 ปี

เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 3 ปี

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 2 ปี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรปริญญาเอก วิศวกรรมศาตรดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ชั้น 2 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 http://powereng.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6427

 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

      การพัฒนาอุตสาหรรมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของประเทศอยู่ในระดับต่ำซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายและยากที่ยกระดับให้ประเทศเป็นประเทศรายได้ระดับสูงภายในปี 2579 ตามที่ระบุในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการปฏิรูปประเทศโดยยึดตามรูปแบบ “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในอุตสาหกรรม ที่สร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม (Innovation driven economy)
โมเดลประเทศไทย 4.0 นี้เป็นการทำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ร่วมกับอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าและการผลิต ทั้งนี้ภาคแรงงานจำเป็นอย่างมากที่ต้องสร้างแรงงานทักษะขั้นสูงพร้อมด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลชั้นสูง จึงเป็นที่มาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ที่สามารถประยุกต์ศาสตร์ทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล โดยเฉพาะในสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับที่ได้รับคุณภาพและมาตรฐาน การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่ และการพัฒนาทางด้านการออกแบบโปรแกรมเพื่อการประมวลผลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี 

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ช่วงเวลาเรียน
ค่าเทอม
แขนงโทรคมนาคม (ภาษาไทย)
ภาคปกติ 147 หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)
25,000 บาท (เหมาจ่าย)
แขนงโทรคมนาคม (ภาษาไทย)
ภาคสมทบพิเศษ 147 หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)
25,000 บาท (เหมาจ่าย)
แขนงคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)
ภาคปกติ 147 หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)
25,000 บาท (เหมาจ่าย)
แขนงเครื่องมือวัดและควบคุม (ภาษาไทย)
ภาคปกติ 147 หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)
25,000 บาท (เหมาจ่าย)
แขนงการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ภาษาไทย)
ภาคปกติ 147 หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)
25,000 บาท (เหมาจ่าย)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทียบโอน 3 ปี 

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ช่วงเวลาเรียน
ค่าเทอม
แขนงโทรคมนาคม (ภาษาไทย)
ภาคปกติ 126 หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)
25,000 บาท (เหมาจ่าย)
แขนงคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)
ภาคปกติ 126 หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)
25,000 บาท (เหมาจ่าย)
แขนงเครื่องมือวัดและควบคุม (ภาษาไทย)
ภาคปกติ 126 หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)
25,000 บาท (เหมาจ่าย)
แขนงการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ภาษาไทย)
ภาคปกติ 126หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)
25,000 บาท (เหมาจ่าย)

หลักสูตรปริญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 2-3 ปี

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ช่วงเวลาเรียน
ค่าเทอม
แขนงโทรคมนาคม (ภาษาไทย)
ภาคปกติ 85 หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 16.00 น.) 2 ปี
จ-ศ (17.00 – 21.00 น.) 3 ปี
ส (09.00 – 16.00 น.) 3 ปี
25,000 บาท (เหมาจ่าย)
 แขนงคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)
ภาคปกติ 85 หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 16.00 น.) 2 ปี
จ-ศ (17.00 – 21.00 น.) 3 ปี
ส (09.00 – 16.00 น.) 3 ปี
25,000 บาท (เหมาจ่าย)
 แขนงเครื่องมือวัดและควบคุม (ภาษาไทย)
ภาคปกติ 85 หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 16.00 น.) 2 ปี
จ-ศ (17.00 – 21.00 น.) 3 ปี
ส (09.00 – 16.00 น.) 3 ปี
25,000 บาท (เหมาจ่าย)

หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 2 ปี

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

สาขา
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ช่วงเวลาเรียน
ค่าเทอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (ภาษาไทย)
ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)
จ-ศ (08.00 – 16.00 น.)
17,000 บาท (ประมาณ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (ภาษาไทย)
ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)
จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)
ส.-อา (09.00 – 16.00 น.)
17,000 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 http://elec.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6333

https://www.facebook.com/eleccit

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

เดิมเป็นเพียงแผนกวิชาเทคโนโลยีการเชื่อมสังกัดอยู่ในภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ต่อมาได้จัดตั้งเป็นโครงการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ในปี พ.ศ.2548 และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2549  เพื่อเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม และหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม โดยมีรูปแบบการศึกษามุ่งเน้นทางการเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านกระบวนการเชื่อม เทคโนโลยีด้านการเชื่อม เครื่องมือ  การตรวจสอบงานเชื่อม และควบคุมคุณภาพควบคู่ไปกับคุณธรรม  เดิมภาควิชาเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีละ 4 ห้อง ห้องเรียนละ 30 คน  โดยมีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมบัณฑิต (อส.บ.) ต่อเนื่อง 2-3 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 2 ปี

เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ชั้น 4 อาคาร 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 http://wdet.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6406 (สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม)

 https://www.facebook.com/WeldingTime/

 Wdet-cit@cit.kmutnb.ac.th

 

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ หรือเรียกชื่อย่อว่า IPTM เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ในรูปแบบสหกิจศึกษาโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการโปรแกรม การสื่อสารข้อมูลและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำตามความถนัด เป็นเวลา 10 เดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากการทำงานจริง อันนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีแนวคิดเชิงปฏิบัติ ทำงานเป็น สามารถบูรณาการความรู้ด้านการจัดการผลิตและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล (Smart Industry Smart City and Smart People) ในการบูรณาการโลกของการผลิตกับการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Internet of Things) นอกจากนั้น นักศึกษายังได้รับการฝึกทักษะด้านการวิจัยในรายวิชาโครงงานพิเศษ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปประกอบวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 65วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 http://iptm.cit.kmutnb.ac.th/

   02 – 555 – 2000 ext 6144

  https://www.facebook.com/IPTMKMUTNB

  iptm_65@cit.kmutnb.ac.th

 

 

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 3 สาขา ได้แก่ สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา (โปรแกรมภาษาไทย, โปรแกรมภาษาอังกฤษ) โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียนมีทักษะความชำนาญในงานปฏิบัติ เสริมสร้างประสบการณ์ทางเทคนิค ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมที่มีความสำคัญสำหรับนักเรียนนำไปใช้ศึกษาต่อระดับในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (ไม่รับสอบเทียบ ม.3) โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียน   การแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   (ปพ.1:3)  เท่านั้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

สาขา
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ช่วงเวลาเรียน
ค่าเทอม
สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย)
136 หน่วยกิต
จ-ศ (08.00 – 18.00 น.)
18,000 บาท (เหมาจ่าย)
สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)
136 หน่วยกิต
จ-ศ (08.00 – 18.00 น.)
55,000 บาท (เหมาจ่าย)
สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย)
136 หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 18.00 น.)
18,000 บาท (เหมาจ่าย)
สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)
 136 หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 18.00 น.)
55,000 บาท (เหมาจ่าย)
สาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา (โปรแกรมภาษาไทย)
136 หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 18.00 น.)
18,000 บาท (เหมาจ่าย)
สาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา (โปรแกรมอังกฤษ)
136 หน่วยกิต
จ-ศ (09.00 – 18.00 น.)
55,000 บาท (เหมาจ่าย)

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ (รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน)
–     ประเภทเรียนดี
–     ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
–     ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมไทย-เยอรมัน ชั้น 2 อาคาร 90

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

 https://tgschool.cit.kmutnb.ac.th/

+66 2 555-2000 ext. 6110 – 6115

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

 :tgps_kmutnb_official

:@thai_pre

tgps@cit.kmutnb.ac.th